Yrittäjä, miten sinä olet varautunut?

On todella hienoa, että meillä Suomessa yrittäjyyden suosio on vahvassa nousussa. Koko maamme etu on, että löytyy ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa yrittämisen riskin ja näkevät siinä mahdollisuuden menestyä. Tämän rohkeuden kautta syntyy uusia työpaikkoja ja sen turvin luodaan hyvinvointia maahamme. On tavattoman tärkeää, että yrittäjät varautuvat myös mahdollisiin riskeihin. Mitä jos sairastun? Entä jos menetän työkykyni? Miten käy elantoni, jos olen vanhempainvapaalla?

Kirjoittaja on Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Olen huolestunut siitä, että kaikki yrittäjät eivät tunne YEL-vakuutuksen vaikutusta omaan sosiaaliturvaansa riittävän hyvin. Moni myös arvioi, että ei tarvitse YELin tuomaa turvaa, koska pystyy huolehtimaan toimeentulostaan paremmin muilla keinoilla. Uskon, että osa YEL-vakuutukseen kohdistuvasta kritiikistä juontaa juurensa siitä, että sitä ei tunneta riittävän hyvin. Yrittäjän eläkevakuutus on nimenomaan vakuutus, joka tuo turvaa niin työuran ajalle kuin myös sen varalle, että sattuu elämään pitkään.

Yrittäjän sosiaaliturva on monimuotoinen kokonaisuus, jossa YEL-vakuutuksella ja yrittäjän määrittämällä työtulolla on keskeinen merkitys. Olen kuullut liian usein, kuinka yrittäjä kertoo ymmärtäneensä YEL-vakuutuksen merkityksen vasta sitten, kun eteen on tullut äitiysloma, sairaus tai työkyvyttömyys, joka on johtanut tulojen romahdukseen. On myös yleistä, että yrittäjät alivakuuttavat itsensä. Tästä kertoo esimerkiksi se, että yrittäjän itselleen määrittämä työtulo, jonka pohjalta tuleva eläke ja myös sosiaalietuudet määräytyvät, jätetään usein sille tasolle, jolla se on yritystoiminnan alkaessa, vaikka liiketoiminta kehittyisi. Tämä tulee ilmi sekä tutkimuksissa (esimerkiksi ETK:n raportti 10/2015) että keskusteluissa yrittäjien kanssa.

YEL-työtulon suuruudella yrittäjä vaikuttaa paitsi tulevaan eläkkeeseensä, myös oman sosiaaliturvansa tasoon, kuten vanhempainpäivärahaan, sairauspäivärahaan ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tervetullut parannus yrittäjän sosiaaliturvaan on hallituksen tekemä esitys sairauspäivärahan karenssin lyhentämisestä neljästä päivästä yhteen. Sairauspäivärahaa maksaa Kela, mutta senkin suuruus perustuu yrittäjän YEL-työtulon tasoon.

Myös yrittäjän oikeus työttömyysturvaan määräytyy hänen itse määrittelemänsä työtulon perusteella. Elon tilastojen mukaan jopa kolmanneksella yrittäjistä työtulo on alle 12 564 euroa vuodessa eli niin matalalla tasolla, että se ei työttömyyden kohdatessa oikeuta Kelan peruspäivärahaan tai ansiosidonnaisen työttömyysturvaan. Ansiosidonnaisen turvan saadakseen yrittäjän tulee olla myös työttömyyskassan jäsen.

Työelämä on murroksessa. Epätyypilliset työsuhteet, kuten erilaiset pätkätyöt ja itsensä työllistäminen lisääntyvät. Kun tulot ovat pienet tai hyvin epäsäännölliset, saattaa YEL-vakuutus tuntua kankealta. Siksi on tärkeää seurata työelämän kehittymistä ja arvioida, onko lainsäädännön muuttaminen tarpeellista. Koen myös tärkeäksi jakaa tietoa nykyjärjestelmän hyvistä puolista, kuten esimerkiksi YEL-vakuutuksen tuomasta turvasta erilaisiin elämäntilanteisiin sekä mahdollisuudesta joustaa YEL-maksuissa, jos yrittäjän tulotasossa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Moni yrittäjä ajattelee pärjäävänsä eläkkeellä paremmin, jos sijoittaa rahat itse vaikka osakkeisiin ja maksaa minimimäärän YEL-maksuja, mutta siihen sisältyy merkittäviä riskejä. Miten käy toimeentulon, jos yrittäjä menettää työkykynsä? Entä mistä tulee leipä vanhempainvapaan aikana? Onko varaa sairastaa? Mitä jos valitseekin huonotuottoiset osakkeet? YEL-vakuutuksen tuoma eläketurva on varsin riskitön. Erityisesti tämä korostuu, jos työkykyä ei riitä vanhuuseläkeikään saakka.

Me kaikki toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä menestyy niin hyvin, että hän saa rakennettua yritystoiminnallaan sellaisen vaurauden, että on yritystoiminnan aikana ja myöhemmin eläkkeellä taloudellisesti riippumaton. Realismia on kuitenkin se, että näin ei elämä suinkaan aina mene. Oikean tasoisen YEL-maksun voi nähdä yrittäjyyden näkökulmasta riskiä hajauttavana. Kaikkia munia ei kannata pitää samassa korissa.

Toivon, että jokainen yrittäjä voi nauttia eläkeaikanaan vähintään kohtuullisesta ja todellakin ansaitusta eläkkeestä. Moni yrittäjä on tänäänkin soittanut meille Eloon, nostanut työtuloaan lähemmäs todellisia ansioitaan ja halunnut näin huolehtia omasta sosiaaliturvastaan.