Työkykypolun kautta pienemmät eläkemenot RTK-Palvelussa

Kun työ on fyysisesti raskasta ja sairauspoissaoloja on paljon, ovat hyvät konstit tarpeen. Keinoja kyllä löytyy, mutta useilla yrityksillä loppuu oma osaaminen kesken. Elon asiakasyritys RTK-Palvelu osallistui sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelmaan. Työkykykoordinaattori Sinituulia Lotta kertoo, millaisiin asioihin he saivat tukea ohjelmaan osallistumisesta.

Sinituulia Lotta

Työkyvyn hallinta nousi keskeiseksi asiaksi, kun yrityksessämme tarkasteltiin kolme vuotta sitten henkilöstömme tilannetta. Sairauspoissaoloja oli paljon, moni poissaolo oli pitkittynyt ja työpaikan keinot työkyvyn hallintaan olivat vähissä. Samoihin aikoihin oli käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön ohjelma Osatyökykyiset työssä (2013–2015). RTK-Palvelua pyydettiin ohjelmaan pilottiorganisaatioksi ja osallistuimme työkykykoordinaattorikoulutukseen.

Kiinteistöpalvelualalla työ on usein raskasta ja fyysistä. Töitä tehdään asiakkaan tiloissa, eikä esimies ole jatkuvasti paikalla, joten työkykyyn liittyvien asioiden hallinta on entistä hankalampaa. Fyysisessä työssä riskinä ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat, kuten kulumat nivelissä ja selkäongelmat. Myös työssä sattuvat tapaturmat aiheuttavat sairauspoissaoloja. Työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää sekä työntekijälle että työnantajalle, mutta usein esimiehen omat keinot loppuvat kesken. Tässä apuna on työkykykoordinaattori.

Ennen ohjelmaan osallistumista meillä ei ollut riittävästi tietoa eikä osaamista työkykyyn liittyvissä asioissa. Nyt tiedämme, että keinoja löytyy, ja oikeissa kohdissa käytettynä pystymme vaikuttamaan merkittävästi työkyvyn hallintaan. Olemme nostaneet asian esille ja haluamme löytää uusia ratkaisuja sekä lisätä erityisesti esimiesten tietoisuutta keinoista tukea alaistaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi olemme luoneet esimiehille toimintamallin kuinka toimia, kun työntekijä sairastuu. Toimintamalli on kuvattu selkeänä työkykypolkuna, josta löytyy aina seuraava askel. Käytännön toimenpiteinä on ollut esimerkiksi työkokeilu, osasairauspäiväraha, työnkuvan muokkaaminen, osatyökyvyttömyyseläke ja ammatillinen kuntoutus.

Haluamme pitää työntekijöistämme hyvää huolta ja tukea heidän työkykyään ja työhyvinvointiaan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Pienillä toimenpiteillä voi olla suuri merkitys ja ratkaisut saattavat olla yllättäviäkin, kun asioista keskustellaan avoimesti. Joskus ratkaisu saattaa olla vaikkapa kärryjen hankinta raskaampien taakkojen kuljettamiseksi, joskus työtehtävien tekeminen pareittain tai joskus jopa työtehtävien täysin uudelleen räätälöinti.

Työntekijöiltä olemme saaneet erittäin positiivista palautetta. Erityisesti työntekijät arvostavat sitä, että olemme valmiita toimimaan aktiivisesti työkyvyn ylläpitämiseksi. Voimme esimerkiksi muokata työnkuvaa ja näin mahdollistaa työssäolon, vaikka terveydelliset seikat rajoittaisivatkin työn tekemistä. Olemme esimerkiksi räätälöineet eri tehtävistä uuden työnkuvan, jolloin fyysisistä rajoitteista huolimatta työntekijä on päässyt hyödyntämään ammattitaitoaan esimerkiksi perehdytys- ja laadunvalvontatehtävissä.

Työmme työkyvyn hallinnan edistämiseksi on tuottanut tulosta. Pitkien sairauslomien määrä on vähentynyt merkittävästi, eläkemenot ovat pienentyneet ja työkykyyn vaikuttaviin asioihin osataan puuttua yhä aikaisemmassa vaiheessa. Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme ja kilpailuvalttimme.

Lue lisää Osatyökykyiset työssä -ohjelmasta.

Sinituulia Lotta
Henkilöstöasiantuntija, työkykykoordinaattori
RTK-Palvelu Oy