Työeläkkeen tuomat vaihtoehdot työttömyyden tai lomautuksen uhatessa

Eläkeasiat askarruttavat myös koronan aikaan. Eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kokosi blogiin kuusi asiaa.

Suomi ajautui lähes silmän räpäyksessä uuden tilanteen eteen. Koronavirustilanne aiheuttaa taloudellista ja terveydellistä turvattomuutta, huolta itsestä, läheisistä ja ystävistä.

Erityisesti monet yrityksistä painiskelevat nyt vakavien taloudellisten haasteiden kanssa. Kassavirtojen tyrehtyminen, yt-neuvottelut, lomautukset ja mahdolliset irtisanomiset ovat nyt ikävä kyllä mukana monen yrityksen arjessa.

Olen koonnut tähän 6 asiaa, mitkä askarruttavat juuri nyt työntekijöitä ja yrittäjiä työeläkkeissä.

1. Työttömyysetuudet turvaavat ensisijaisesti toimeentulosi, jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Ilmoittaudu TE-toimistoon heti ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työttömyysturvaa maksavat sekä Kela että työttömyyskassat. Kelasta voit saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja työttömyyskassat puolestaan maksavat jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään eikä siis voi saada lomautuksen perusteella työttömyysturvaa, mutta yrittäjän perheenjäsenellä voi olla oikeus työttömyysturvaan lomautuksen ajalta.

Työttömyysetuuksiin on lähtökohtaisesti oikeus alle 65-vuotiaana muiden edellytysten täyttyessä. Lomautuksen perusteella työttömyysetuuksia voidaan maksaa myös 65–67-vuotiaille henkilöille.

2. Vanhuuseläke turvaa ikääntyneen työttömän toimeentulon

Ikääntyneellä pitkäaikaistyöttömällä voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan 500 päivän enimmäisajan jälkeen lisäpäiviltä. Työttömyyspäivärahan lisäpäivillä eli ns. työttömyysputkessa olevalla on mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa aina 65 vuoden ikään saakka tai jäädä oman valintansa mukaan vanhuuseläkkeelle täytettyään alimman eläkeikänsä.

Vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt lisäpäivillä oleva voi jäädä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuoden iässä. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin. Lue näistä tilanteista tarkemmin www.elo.fi/elake.

Jos olet jo eläkeiässä lomautetuksi tai työttömäksi tullessasi, voit halutessasi hakea vanhuuseläkettä. Eläkeikäsi voit tarkistaa www.elo.fi/elakeika

Näissä tilanteissa on hyvä selvittää etukäteen eläkkeen ja työttömyysetuuden saamisen edellytykset, arvio niiden määrästä ja tämän jälkeen katsoa omaan tilanteeseen paras ratkaisu.

Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää aina työsuhteen päättymistä – myös lomautuksen aikana. Työsuhde tulee irtisanoa normaaleja irtisanomisaikoja noudattaen.

Yrittäjätoiminta voi sen sijaan jatkua vanhuuseläkkeelle siirtymisestä huolimatta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus päättyy vanhuuseläkkeelle siirryttäessä.

3. Osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaille -myös työsuhteen tai yritystoiminnan päättyessä

Osittainen vanhuuseläke ei ole sidoksissa työskentelyyn. Voit siis hakea sen maksuun täytettyäsi 61 vuotta riippumatta siitä, työskenteletkö sen rinnalla vai et. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen sinulla on oikeus myös lomautuksen tai työttömyyden aikana eikä se vähennä työttömyysetuutesi määrää.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on ollut viime vuosina varsin suosittu. On kuitenkin hyvä tietää, että se pienentää tulevaa vanhuuseläkettä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen sopivuus omaan tilanteeseen kannattaa aina punnita huolellisesti.

4. Osatyökyvyttömyyseläke

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on osittain alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi. Eläke mahdollistaa työssä jatkamisen työkyvyn heikentymisestä huolimatta ansaintarajan puitteissa.

Työttömyysetuus ei vaikuta oikeuteesi osatyökyvyttömyyseläkkeeseen eikä sen määrään. Osatyökyvyttömyyseläke otetaan huomioon työttömyysetuuden määrässä.

5. Osa-aikaeläke

Viimeiset osa-aikaeläkkeet myönnettiin 1.1.2017, mutta vanhoja osa-aikaeläkkeitä maksetaan vielä kuitenkin jonkin verran. Jos osa-aikaeläkkeensaaja lomautetaan yli 6 viikoksi, osa-aikaeläke lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan 6 viikon kuluttua. Osa-aikaeläke lakkautetaan kuukauden lopussa, vaikka 6 viikon aika täyttyisikin keskellä kalenterikuukautta.

Mikäli työsuhde tai yrittäjätoiminta päättyy, myös osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy. Irtisanomisajalta pääsääntöisesti maksetaan osa-aikaeläkettä 6 viikon ajalta.

6. Työttömyyden tai lomautuksen vaikutus eläkkeen kertymiseen

Työeläkettä kertyy työntekijöille ansioista ja yrittäjälle YEL-työtulon perusteella. Mikäli työskentely päättyy, siihen mennessä kertynyt eläke jää odottamaan sitä, kun aikanaan jäät eläkkeelle.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ajalta kertyy eläkettä 1,5 %. Eläkkeen määrää laskettaessa huomioidaan etuuden perusteena olevasta ansiosta 75 %. Kelan maksamat työttömyysetuudet eivät sen sijaan kerrytä eläkettä, mutta ne huomioidaan työkyvyttömyyseläkkeiden tulevan ajan eläkettä laskettaessa kuten ansiopäivärahakin.

Satu Saulivaara, eläkeneuvontapäällikkö

Lisätietoa eläkkeistä: www.elo.fi/elake 

Eläkkeen hakeminen ja eläkearviot: www.elo.fi/elakepalvelu 

Lisätietoa työttömyysturvasta: Kelasta tai omasta työttömyyskassasta