Hyvä vastuullisuusraportti on sijoittajalle työkalu yrityksen arvonmääritykseen

Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsif oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana järjestämässä Suomen vastuullisuusraportointikilpailua. Kilpailu on järjestetty jo 20 vuoden ajan ja siihen voivat osallistua kaikki yritysvastuustaan raportoivat yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Ilman erillistä ilmoittautumista kilpailussa arvioidaan Helsingin pörssissä listattujen yhtiöiden vuotta 2015 koskevat vastuullisuusraportit. Finsif sai tänä vuonna kunniatehtävän jakaa Sijoittajan valinta -palkinnon ja edelleen kunnia tehtävän suorittamisesta annettiin tällä kertaa minulle Finsifin hallituksen edustajana.

Elossa yritysvastuun arviointi on kiinteä osa yritysanalyysiä eli kuuluu jokaisen salkunhoitajan tehtävänkuvaan. Niinpä otinkin arviointiin mukaan koko osake- ja yrityslainatiimimme. Hoidimme arvioinnin ryhmätyönä lukemalla ennakkokarsinnasta jatkoon päässeet 10 raporttia ja pisteyttämällä ne ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti.

Pisteytimme yhtiöt neljän osa-alueen perusteella asteikolla 1–5:

  • Saako sijoittaja raportista yhtiön menestyksen kannalta oleellista ESG-tietoa?
  • Onko tieto helposti löydettävissä?
  • Onko yritys osannut kiteyttää yritysvastuun merkityksen oman toimintansa kannalta?
  • Verotukseen liittyvät näkökulmat: veropolitiikka, verojen hallintoasiat, veroriskien hallinta, verostrategia ja maakohtainen raportointi.

Valitsimme nämä kriteerit, koska mielestämme sijoittajalle on tärkeää, että yritysvastuutieto on helposti ymmärrettävissä ja tukee yrityksen arvonmääritystä. Tämä edellyttää sitä, että yritys on sisäistänyt yritysvastuun osana liiketoimintaansa ja pystyy esittämään ESG-tiedot numeroin yrityksen menestymisen kannalta. Näiden seikkojen lisäksi arviointikriteerimme sisälsivät verotuksen näkökulmia aiheen merkittävyyden ja ajankohtaisuuden vuoksi.

Havaitsimme, että ennalta määrätyt kriteerit olivat tärkeät, sillä yritysten ESG-raportointi on hyvin vaihtelevaa, eivätkä tiedot läheskään aina ole keskenään vertailukelpoisia. Jälkeenpäin pohdimme myös, että voittajavalintamme olisi voinut mennä toisin, jos kriteerimme olisivat olleet hiemankin erilaiset. Raporttien lukemisen jälkeen saimme aikaiseksi hyvän keskustelun raporttien sisällöstä ja kunkin salkunhoitajan yrityskohtaisista näkemyksistä. Tehtävä olikin kaikin puolin mielekäs ja opettavainen!

Voittajaksi valikoitui Fortum Oyj, joka oli onnistunut esittämään ESG-tekijät tärkeänä osana arvonluontiaan. Raportti oli selkeä ja siitä tuli vaikutelma, että yhtiö on todella ymmärtänyt kestävän kehityksen luomat liiketoimintamahdollisuudet ja osaa kertoa linkityksen liiketoimintaan selkeästi. Vaikka tietoa oli paljon, yritysvastuu oli myös osattu tiivistää napakasti kiireisellekin lukijalle sopivaksi. Veroraportointi oli mielestämme arvioiduista yrityksistä kaikista avointa. Kiinnitimme huomiota myös veroasioiden johtamisen selkeään kuvaukseen. Lisäksi raporttiin oli kuvien avulla luotu tarinamainen ja havainnollistava kokonaisuus kestävän kehityksen sidoksesta yrityksen liiketoimintaan.

On hienoa huomata, että yritysvastuun tarkoitus ja sisältö ovat kehittyneet yrityksissä paljon ja uskommekin, että tulevaisuudessa parhaat yritykset pystyvät hyödyntämään yritysvastuun toteuttamista kannattavana liiketoimintana ja luomaan sen avulla myös uutta liiketoimintaa.

Kirsi Keskitalo

Kirjoittaja työskentelee Elossa salkunhoitajana ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana. Hän on myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistys Finsifin hallituksen jäsen.