Elon uusissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa korostuu vaikuttaminen

Me Elossa uskomme vahvasti siihen, että vain kestävällä liiketoiminnalla yritykset saavuttavat pitkällä aikavälillä kestäviä tuloksia. Eläkesijoittajana meillä on vastuullamme merkittävä sijoitusomaisuus ja sijoitushorisonttimme ulottuu vuosikymmenten päähän.

Olemme vakuuttuneita siitä, että vahva näkökulma sijoituskohteidemme vastuullisuuteen on olennaisessa roolissa uusiin sijoitusmahdollisuuksiin tarttumisessa ja riskien minimoinnissa. Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Lähtökohtana on toimia niin, että rahastoiduille eläkevaroille saavutetaan kaikissa markkinaolosuhteissa mahdollisimman hyvä tuotto määritellyllä riskitasolla.

Elossa vastuullista sijoittamista ohjaavat hallituksen hyväksymät Elon strategia ja sijoitussuunnitelma sekä vastuullisen sijoittamisen ja omistajaohjauksen periaatteet. Ympäristövastuun osa-aluetta on täydennetty erillisellä sijoitustoiminnan ilmastostrategialla, sillä ilmastonmuutoksen merkitys haasteena kestävälle kehitykselle on kasvanut viime vuosien aikana.

Elossa on pitkät perinteet vastuullisesta sijoittamisesta. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2007. Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa ja olemme integroineet ESG-asiat eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon liittyvät asiat sijoituspäätöksiimme. Vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja on viime vuosien aikana kehitetty systemaattisesti ja jatkamme kehittämistä määrätietoisesti.

Nyt julkistettavissa uusissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa terävöitämme Elon vastuullisen sijoittamisen strategiaa ja korostamme vaikuttamisen merkitystä aktiivisen omistajan keinona vaikuttaa yrityksiin, yleisesti koko ESG-kehikossa ja erityisesti ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Päivitämme poissulkulistaa kivihiilen osalta ja poissuljemme jatkossa yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia liittyy kivihiilen tuotantoon tai käyttöön energiantuotannossa ilman selkeää strategiaa kivihiilen käytön vähentämiseksi. Otamme myös kantaa erityisen ESG-seurannan kohteena oleviin yhtiöihin.

Sijoittajana meidän on mahdollisuus vaikuttaa sijoituskohteisiimme aktiivisen omistajuuden ja vuoropuhelun kautta. Mikäli yritys ei täytä Elon vastuullisuusperiaatteita tavoitteenamme on saada yhtiö korjaamaan toimintansa puutteet. Voimme myös luopua sijoituksesta vastuullisuudessa havaittujen puutteiden vuoksi, mikäli yritys ei esitä ja tee uskottavia toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi.

Vaikuttamisen merkitys vastuullisen ja aktiivisen omistajan työkaluna on kasvussa ja siihen panostamme jatkuvasti enemmän. Vaikuttaminen on ainoa keino pienentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa rahoitusmarkkinoiden systeemiriskiä. Vaikutamme sijoituskohteisiin joko yksin tai yhteistyössä muiden sijoittajien ja sidosryhmien kanssa. Suosimme vaikuttamisprojekteja, joissa on mukana merkittävä määrä muita sijoittajia, sillä näin vaikuttaminen sijoituskohteisiin on tehokkaampaa.

Hanna Hiidenpalo

Kirjoittaja työskentelee Elon sijoitusjohtajana

 

Elon vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat luettavissa Elon verkkosivuilta.

 

Me Elossa uskomme vahvasti siihen, että vain kestävällä liiketoiminnalla yritykset saavuttavat pitkällä aikavälillä kestäviä tuloksia.