Työntekijän vahvuudet tulevaisuuden työelämässä

Työeläkeyhtiö Elo tarjosi sadalle suomalaiselle luokalle mahdollisuuden kehittää vahvuuksiaan positiivisen vertaispalautteen avulla Mightifier-sovellusta käyttämällä. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Elo haluaa tukea oppilaita omien ja kavereidensa vahvuuksien tunnistamisessa. Samoja vahvuuksia tarvitaan myös kouluvuosien jälkeen työelämään siirtyessä.

Luonteenvahvuudet löytyvät jokaisesta ihmisestä, mutta ihmiset eroavat niiden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Vahvuutensa tuntevia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuuden työelämässä erityisesti sen muuttuvan luonteen vuoksi. Digitalisaation vuoksi työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Työeläkeyhtiö Elon HR Partner Annette Lius tietää, mitä tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan: yrittäjähenkisyyttä, vuorovaikutusosaamista sekä halua ja kykyä oppia uutta.

Yrittäjähenkisyys

− Yrittäjähenkisyys ja itsensä johtaminen tulevat korostumaan tulevaisuuden työelämässä, kertoo Annette Lius.

Työelämän tiedetään muuttuvan entistä vapaammaksi, jolloin yrittäjähenkisyys ei ole enää tärkeää vain yrittäjille. Perinteinen esimiehen rooli muuttuu ja vastuu siirtyy entistä enemmän tiimin jäsenille, joten jokaisen on tärkeää osata johtaa itseään.

− Vastuun siirtäminen tiimin jäsenille vaatii valmentavaa johtamisotetta, johon kuuluu kiinteästi myös kannustava palautteen anto. Palautteen annon taito on kyllä ehdoton esimiesasemasta riippumatta, Lius kertoo.

Tulevaisuuden työelämässä on siis tarvetta henkilöille, joiden osaamisessa yhdistyvät johtajuuden, yhteistyötaitojen ja arviointikyvyn vahvuudet.

Johtajuuden muutos tapahtuu sekä työnantaja- että työntekijäosapuolten toiveesta ja luo entistä suurempaa tarvetta itsensä johtamiselle ja oman työn hallinnalle. Yrittäjähenkisyys vaatii itsensä kehittämistä, ajan tasalla pysymistä, itsenäisyyttä, vastuunottokykyä, tavoitteiden asettamista ja oman toiminnan reflektoimista.

Vuorovaikutusosaaminen

Työelämässä jokaiselta vaaditaan vuorovaikutusosaamista, mutta työelämän muutos vaikuttaa myös vuorovaikutuksen luonteeseen.

− Työkaveruuden käsite tulee laajentumaan perinteisen käsityksen ulkopuolelle. Erilaiset virtuaalitiimit organisaatioissa yleistyvät entisestään, jolloin yhteistyö- ja viestintätaidot korostuvat, kuvaa Lius.

Ryhmätyö ei ole pelkkää yksilösuoriutumista ryhmässä vaan vaatii toisten huomioon ottamista sekä erilaisten näkökulmien huomioimista ja hyödyntämistä.

Tulevaisuuden työelämässä sekä sisäisen että ulkoisen asiakkaan ja asiakaskokemuksen ymmärtäminen tulee olemaan avainasemassa tehtävässä kuin tehtävässä. Sosiaalisen älykkyyden, näkökulmanottokyvyn ja positiivista ilmapiiriä luovan ystävällisyyden vahvuudet muodostavat hyvän pohjan työntekijän vuorovaikutusosaamiselle. Vuorovaikutustaidoista tulevaisuudenkin työelämässä korostuvat erityisesti kuuntelemisen taidot, jotka auttavat työntekijöitä ymmärtämään toisten osapuolten tarpeita ja viestimään organisaation arvoja toivotulla tavalla.

Uuden oppiminen

− Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet tulevat muuttamaan tulevaisuuden työelämää valtavasti, kertoo Lius.

Koska digitaalinen maailma kehittyy jatkuvasti, tarvitaan työelämässä uuden oppimisen taitoja. Uudet teknologiat vanhentuvat nopeampaa vauhtia kuin koskaan aikaisemmin, joten luovuus on työntekijälle tärkeä vahvuus.

− Diginatiivien määrä työpaikoilla tulee kasvamaan lähivuosina. Se voi muuttaa organisaatioiden rakenteita ja jopa kulttuuria, pohtii Lius.

Uuden oppimisen korostuessa on tärkeää tuntea oppimisen iloa. Valmiudet mukautua, kokeilla uutta ja ajatella luovasti ovat tarpeellisia vahvuuksia kaikille työntekijöille. Lius kuitenkin muistuttaa, että muutos vain muutoksen vuoksi ei kannata, vaan harkitsevaisuus on arvokasta uudistumisessakin.

Osaamisen ennakointi oman työn, tiimin ja yrityksen näkökulmasta tulee korostumaan, koska työskentelytavat ja työympäristö muuttuvat jatkuvasti. Vaikka esimiehet ohjaavat näitä prosesseja, jokainen asiantuntija tunnistaa oman tehtävänsä nykyiset sekä tulevat haasteet ja mahdollisuudet parhaiten itse. Lisääntyvän ennakointitarpeen vuoksi oppimiseen ja harkitsevaisuuteen liittyvät vahvuudet ovat tulevaisuuden työelämässä keskeisiä.

Luonteenvahvuuksien kehittäminen on elinikäinen prosessi. Vahvuuksia voidaan aina kehittää ja niihin keskittyminen on hyvä vastaus muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Mitkä ovat sinun keskeiset vahvuutesi? Entäpä mitä sinä haluaisit kehittää vielä vahvemmaksi?