Mikä yrittäjyydessä on tärkeintä?

Vastaamassa 12 kysymystä yrittäjyydestä -kyselyyn

Esitimme Yrittäjän päivän aamu Elossa -tapahtuman osallistujille 12 kysymystä yrittäjyydestä. Tilaisuudessa esiintyneen Ponder Nobs Oy:n yrittäjän Petri Rajaniemen laatimilla, vähän karrikoiduillakin kysymyksillä selvitettiin muun muassa, mikä yrittäjyydessä on tärkeintä, miten yrittäjät suhtautuvat kasvuun ja riskiin sekä mikä tulevaisuudessa yrittäjänä innostaa eniten.

Tärkeintä itsensä ja oman intohimon toteuttaminen

Kyselyyn vastanneista 60 prosentille yrittäjyydessä on tärkeintä saada toteuttaa itseään ja omaa intohimoaan taloudellisesti kannattavalla tavalla. Viidesosa vastaajista piti tärkeimpänä sitä, että saa itsensä työllistämisellä elannon itselleen sekä läheisilleen ja vajaa viidesosa puolestaan sitä, että saa tehdä itse mitä haluaa, ilman että kukaan käskee. Muutamalle tärkeintä oli olla vähän parempi ihminen, mutta kukaan ei pitänyt rahan, ystävien tai vaikutusvallan saamista tärkeimpänä.

Yrittäjyydessä on minulle tärkeintä -kysymyksen vastaukset

Arjen ajankäytössä yrittäjät pitivät tärkeämpänä omaa tai perheen hyvinvointia kuin yrityksen hyvinvointia. Mielipiteet jakautuivat siten, että yli kaksi viidesosaa vastaajista piti tärkeämpänä omaa tai perheen hyvinvointia ja vajaa viidesosa yrityksen hyvinvointia.

Arjen ajankäytössä minulle näyttäisi olevan tärkeämpää -kysymyksen vastaukset

Jopa 75 prosenttia tapahtuman osallistujista koki olevansa yrittäjänä keskivertoyrittäjää parempi. Lähes yhtä moni vastasi, että omassa yrittäjyydessä toteutuu jo jotain, minkä tekemisestä nauttii ja useampi kuin joka toinen vastasi, että omassa yrittäjyydessä toteutuu jotain, missä on hyvä. Useamman kuin kahden viidesosan mielestä omassa yrittäjyydessä toteutuu jotain, millä on merkitystä tässä maailmassa ja kahden viidesosan mielestä jotain, mistä joku maksaa.

Kun kysyimme kokemuksia yrittäjien varakkuudesta, vastaukset jakautuivat lähes tasan. Yli puolet vastasi, että yrittäjä on yleensä taloudellisesti vauras, ja alle puolet sen sijaan, että yrittäjä on yleensä taloudellisesti köyhä.

Suhtautuminen kasvuun ja riskiin vaihtelevaa

Yrittäjien suhtautuminen kasvuun ja työllistämiseen vaihteli, mutta kyselyyn vastanneet olivat kuitenkin valmiita rehkimään kasvun puolesta. Lähes joka toinen koki, että kasvu ja työllistäminen ovat kunnia-asia ja melkein kolmannes, että kasvu ja työllistäminen ovat yrittäjän oma asia, joka ei kuulu muille. Selvästi yli puolet vastasi olevansa ehdottoman valmis hikoilemaan yrityksensä kasvun puolesta joka päivä, kun taas kuudesosa vastasi tyytyvänsä ihan mielellään nykyiseen.

Intohimoni kasvuun -kysymyksen vastaukset

Myös suhtautumisessa riskiin oli vaihtelua vastaajien kesken. Puolet kyselyn osallistujista koki rakastavansa riskirajoilla elämistä ja itsensä jatkuvaa haastamista, kuudesosa koki olevansa mieluummin varmasti turvassa ja kolmasosa ei kallistunut kumpaankaan suuntaan.

Suhtautumiseni riskiin -kysymyksen vastaukset

Parempaa hyvinvointia ja mahdollisuus oppia lisää

Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että menestys yrittäjänä tarkoittaisi ennen kaikkea parempaa omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli parempaa perheen hyvinvointia, mutta myös muut vastausvaihtoehdot − perheen nousevaa taloudellista asemaa, lisääntyvää omaa aikaa sekä kasvavaa kunnioitusta ja asemaa − keräsivät ääniä.

Menestys yrittäjänä tarkoittaisi minulle ennen kaikkea -kysymyksen vastaukset

Tulevaisuudessa yrittäjänä innosti eniten mahdollisuus oppia lisää, mikä innoitti useampaa kuin joka kolmatta kyselyyn vastanneista. Toiseksi eniten innosti mahdollisuus kehittyä paremmaksi yrittäjäksi ja kolmanneksi eniten mahdollisuus kasvattaa yritystä. Mahdollisuus vaurastua merkittävästi innosti eniten lähes kuudesosaa vastaajista ja mahdollisuus luopua työnteosta kokonaan innosti eniten vain alle kymmenesosaa vastaajista.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin SlideShare-esityksessä >